انسانها را براساس مدرکشان وزن نکنیم،

بی شمارند...

آنانی که بدون هیچ سندی سرشار از درک شعور و انسانیت هستند...!

نتیکا کتاب‌ رمان