خلاصه ی آرامش

•حرف زدن کمتر، عمل بیشتر

•حرص کمتر، بخشش بیشتر

•نگرانی کمتر، خواب بیشتر

•رانندگی کمتر، پیاده روی بیشتر

•عصبانیت کمتر، خنده بیشتر

نتیکا کتاب‌ رمان