یادت باشه که توی زندگی

 نمیتونی روی هیچکس 

غیر از خودت حساب کنی.

ناراحت کننده است.نه؟

ولی واقعیت داره.

 

جملات زیبا

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور  بیو