وقتی غمگین هستید

دنیا شما رابه مسخره میگیرد

وقتی خوشحالید

دنیا به شما لبخند میزند

اما وقتی دیگران راخوشحال میکنید

دنیا به شما تعظیم میکند

چارلی_چاپلین

 

جملات زیبا

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور  بیو