⚜️‌‌‌‌‏من اگر روزی شود 

⚜️نقاش این دنیا شوم

⚜️این جهان راعاری از

⚜️هرغصه وغم می کشم

⚜️بهردلها مهربانی، بیقراری، یکدلی

⚜️هردلی را در کنار شاخه ای گل میکشم

نتیکا کتاب‌ رمان