حال خوب🕊🌸 

یعنی کسی

جایی آن طرف تر🕊🌸

و یاشاید

 بسیاردورترنشسته🕊🌸

باشد و رو به

 آسمان دعـایت کند 🕊🌸

وبرایت آرزوی

خیروشادی بخواهد

وتوناگهان پرکشیدن🕊🌸

مرغ آمین راحوالی

 دلت احساس کنی

حال دلتان خوب 🕊🌸

 

جملات زیبا

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور  بیو