بزرگی را گفتند:

راز همیشه شاد بودنت چیست؟

گفـت: دل بر آنچه نمیماند ، نمیبندم

فردا یڪ راز است، نگرانش نیستم

دیروز یڪ خاطره بود

حسرتش را نمیخورم

و امروز یڪ هدیہ است

قـدرش را میدانم

 

جملات زیبا

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور  بیو