مهربان باش✓

و به هرکس میرسى لبخند بزن

تو نمیدانی به آدمهــا چه میگذرد

شاید لبخندت برایشان

مانند گنجی ارزشمند باشد

و آنها بسیار به آن محتاج باشند

نتیکا کتاب‌ رمان